ORDBOG

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø

A

Analfabetisme betyder, at folk ikke kan læse og skrive.

Luften uden om et himmellegeme. Jordens atmosfære består især af kvælstof (78 %) og ilt (21 %). Den sidste del består af en række forskellige luftarter.

En af de mest kendte af disse luftarter er kuldioxid (CO2), men den udgør kun 0,03 % af atmosfæren. Af andre luftarter kan nævnes argon, svovl-dioxid, ammoniak og ozon. Atmosfæren indeholder også vanddamp og støvpartikler. Atmosfæren standser de farligste stråler fra solen, og holder på varmen om natten. Atmosfæren er derfor vigtig for livet på jorden.

B

Antallet af mennesker pr. km2 (se ordbog).

Biobrændsel eller biobrændstof er brændstoffer, der stammer fra biologisk materiale, der har ”levet for nylig.” Det er det, der gør dem forskellige fra fossilt brændsel. Fossile brændstoffer er biologisk materiale, som er mange millioner år gammelt.

Biobrændsel kan f.eks. være flis, biodiesel, bioolie eller bioethanol. For 60% af verdens befolkning er biobrændsel en vigtig energikilde i deres hverdag. I fremtiden er det beregnet, at omtrent 25% af verdens energibehov skal kunne dækkes af biobrændsel.

Hvis man deler ordet op, så bliver det nemmere at forstå, hvad det betyder. Ordet bio kommer fra det græske ord bios og betyder liv – og ordet diversitet kommer fra det latinske ord diversus og betyder forskelligartet.

Så det svære ord biodiversitet betyder altså, at der er mange forskellige arter af liv. Man kan også sige, at der er stor variation i den levende natur. Det gælder både arter men også økosystemer.

Bistand betyder hjælp og kan gives som udviklingsbistand og humanitær bistand.

Udviklingsbistand er bistand givet af de rige lande til udviklingslande. Pengene gives som støtte til økonomisk udvikling for at bekæmpe fattigdom.

Humanitær bistand gives ofte, hvis der opstår en akut krise i et land, f.eks tørke, krig, oversvømmelser. Humanitær bistand gives ofte af NGO’er (se ordbog), som samler penge ind til et bestemt formål (f.eks. sult-katastrofer i Afrika).

BNI betyder Bruttonationalindkomst, og angives med et tal.

Når man skal finde det tal, kigger man først på landets BNP (se ordbog), f.eks. Danmark. Derefter lægger man indkomster tjent af danskere i udlandet til.  Og man trækker indkomster, tjent af udlændige i Danmark, som sendes ud af landet, fra. Så har man et lands BNI.

BNP betyder Bruttonationalprodukt.

Tallet viser værdien af alle varer og tjenester, som produceres i et land i løbet af et år. Man kan bruge tallet til at sammenligne alle lande i verden i forhold til, om de er rige eller fattige.

Nogle gange viser man også BNP pr. indbygger. Så dividerer man det samlede BNP med antallet af mennesker i landet. Når man gør det, får man et gennemsnit. Så man skal huske, at når man ser tallet for BNP pr. indbygger, så kender man ikke de store forskelle, der kan være på rige og fattige i det enkelte land.

Bredde- og længdegrader er de cirkler, som bruges til at dele jordkloden op. Systemet gælder alle steder i verden. Breddegraderne går fra øst til vest, parallel med Ækvator, som ligger ved 0º. Polerne ligger ved 90º. Der er lige stor afstand mellem alle breddegrader

Man bruger graderne til nøjagtigt at beskrive et steds beliggenhed. F.eks. ligger København ved 55º nordlig bredde og 12º østlig længde. Mens Melbourne i Australien ligger ved 37º sydlig bredde og 144º østlig længde.

Bæredygtig udvikling betyder, at der ikke forbruges flere ressourcer, end at fremtidige generationer har samme mulighed for at skaffe sig de samme goder, som vi har nu.

Antal børn der dør, inden de bliver 5 år.

C

Et cirkeldiagram er en metode til grafisk at vise en procentfordeling.

Civile rettigheder er individets ret til at bo, hvor det har lyst til, retten til at have et privatliv, retten til religionsfrihed og frihed fra tortur. De civile rettigheder er tæt knyttet til menneskerettighederne. Civile rettigheder bliver nogle gange udtrykt som et tal mellem 1-7, hvor 1 er fuld frihed og 7 en lille grad af frihed. 

Det kemiske stof, CO2 (også kaldet carbondioxid) er en drivhusgas og samtidig en atmosfærisk luftart. CO2 består at molekyler, som er bygget op af et kul-atom og 2 oxygen-atomer (ilt).

CO2 kommer fra afbrænding af materiale, der indeholder kulstof som fossile brændstoffer og andet organisk materiale. CO2 bliver også dannet ved gæringsprocesser (gær får brød til at hæve ved at gær omdanner sukkerstoffer til CO2) og bliver udåndet af dyr og mennesker. Et menneske udånder cirka 45 liter CO2 - det svarer til 900 gram CO2 pr dag.

CO2 faktor er et mål for, hvor meget COder udledes pr energienhed. I Agent Footprint bliver det mest brugt som et mål for hvor meget CO2 1 kWh udleder. Der er de sidste år sket et kraftigt fald i CO2 faktoren for elektricitet. Det betyder, at en forbrugt kWh nu udleder langt mindre CO2 end tidligere. Det skyldes, at der bruges mere og mere vedvarende energi (fx vind- og solenergi) i elproduktionen. CO2 faktoren vil løbende blive reguleret i materialet. Den gældende CO2 faktor er 256 g CO2/kWh (marts 2017).

Når et materiale er CO2 neutralt, betyder det, at materialet ikke danner mere CO2 , når det afbrændes, end hvis det var blevet nedbrudt naturligt. Når fx kornet gror på marken, så bruger det CO2 til at vokse. Det CO2 bliver så lagret i halmen. Når hamlen brændes af,  bliver CO2 frigivet igen. Næste år, når kornet gror på marken, så bliver den samme mængde CO2 optaget af planterne igen. Det vil sige, at det er en lukket proces.

COP 15 blev afholdt i København i december 2009. Det var det møde, vi kaldte klimatopmødet. Her havde mange håbet på en fast aftale mellem alle verdens lande. Men så langt nåede man ikke. Der var mange uenigheder. COP står for Conference of Parties. Læs mere under punktet - klimaaftaler.

Cyklon er det samme som en orkan. Orkaner kaldes noget forskelligt i de forskellige verdensdele. I Nordamerika kaldes de for hurricanes, i Sydøstasien hedder de tyfoner og i Afrika kaldes de cykloner. Tropiske orkaner opstår omkring Ækvator, hvis havvandet får en temperatur på mindst 27º C.

D

I april 2000 afholdt FN et topmøde om uddannelse i Dakar i Senegal. Uddannelse kom på verdens dagsorden. Deltagere fra 164 lande mødtes og skrev under på Dakar Erklæringen hvor de forpligtigede sig til at sørge for ’Uddannelse for Alle’ inden år 2015. Her er de seks Dakar-mål:
 

 • TILBUD TIL DE YNGSTE.
 • ALLE BØRN I SKOLE.
 • UDDAN UNGE OG VOKSNE.
 • HALVÉR ANALFABETISMEN.
 • PIGER I SKOLE.
 • GOD KVALITET I UNDERVISNINGEN.

Et dige er en vold eller mur, der bygges for at undgå oversvømmelse. Diger bygges ud mod kyster og langs floder og vandløb, hvor vandstanden ikke er stabil.

Når solen skinner på jorden, varmes den op. Det sker ved, at jordoverfladen absorberer lyset og omdanner det til varme. Varmen stiger derefter op fra jorden og ud mod rummet, men bliver holdt tilbage af skyer og visse luftarter – de såkaldte drivhusgasser. Noget af varmen bliver sendt tilbage mod jorden, og det betyder, at vores atmosfære varmes op. Resten af varmen sendes ud i rummet. Men med en højere koncentration af drihusgasser er der mindre varme, der slipper ud, og derfor stiger temperaturen.

Den globale opvarmning kaldes for drivhuseffekten, fordi den kan sammenlignes med det, der sker i et almindeligt drivhus i haven. Lys er kortbølget og kan trænge gennem glasset, mens varmestråling er langbølget og ikke kan trænge ud gennem glasset igen. En af de mest kendte drivhusgasser er CO2 (kuldioxid).
 

Fælles navn for de luftarter, der giver drivhus-effekt. Drivhusgasserne opsuger varmestrålingen fra jordens overflade og virker som et isolerende lag. Det betyder, at jo højere koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren, jo mere isolerer de, og jo varmere bliver der på jorden.

Drivhusgasserne er vanddamp, kuldioxid, metan, freon, lattergas og den ozon, der findes i de lavere luftlag.
Mennesker producerer store mængder af disse luftarter.

E

Eksport er de varer, et land sælger til andre lande.

EU har en tvungen ordning for energimærkning, der gælder for hårde hvidevarer og elpærer. Den viser på en skala fra A til G, hvor effektivt apparatet er. A-mærkede apparater har det laveste energiforbrug inden for den enkelte gruppe. For køleskabe og frysere findes også A+ og A++.

Enzymer er mikroorganismer – de fleste af dem er proteiner (se ordbog). Enzymer findes i alle levende organismer, også i kroppen. Et enzym kan kun én ting. Det er fx et bestemt enzym, der puttes i vaskepulver, for at opløse snavset på tøjet. Et andet eksempel er enzymet lysozym. Det er et enzym, der findes i spyttet i munden og kan dræbe bakterier.

Enzymer sørger for, at det arbejde (biokemiske processer), der foregår i en levende organisme, går hurtigere. Uden enzymerne ville det gå så langsomt, at livet ikke kunne opretholdes.

EU betyder Den Europæiske Union. Det er et politisk og økonomisk samarbejde mellem 27 medlemslande. Danmark er medlem af EU.

F

Den generelle fattigdomsgrænse er fastsat af Verdensbanken (se ordbog), og den er på 1,25 dollars (ca. 8 kr.) om dagen for lande med lave indkomster og 2,15 dollars (ca. 13 kr.) for lande med middelstore indkomster.

FN er en forkortelse for De Forenede Nationer. FN består af 191 selvstændige stater.

FN's vigtigste opgaver er:

 • At bevare fred verden over.
 • At skabe fredelige forhold mellem landene.
 • At forbedre levevilkår for fattige mennesker, bekæmpe sult og sygdomme og afskaffe analfabetisme.
 • At fremme respekten for det enkelte menneskes grundlæggende rettigheder og friheder (menneskerettigheder).
 • At arbejde for økonomisk udvikling og lighed i verden.
 • At arbejde for et bedre miljø.

I år 2000 vedtog FN en plan med 8 mål, som skal være opfyldt i år 2015. Målene handler om en værdig og bæredygtig fremtid for hele verdens befolkning. I overskrifter ser målene således ud:

1. Udrydde ekstrem fattigdom og sult.
2. Sikre grundskoleuddannelse til alle.
3. Fremme lighed mellem mænd og kvinder og styrke kvinders rettigheder.
4. Reducere børnedødeligheden med 2/3.
5. Mindske dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder med 3/4.
6. Standse udbredelsen af HIV/aids, malaria og andre sygdomme.
7. Sikre miljøvenlig og bæredygtig udvikling.
8. Opbygge et globalt partnerskab for udvikling.
 

I 2015 blev målene erstattet af Verdensmålene.

Forventet levealder eller middellevealder er et tal for, hvor mange år et nyfødt barn i gennemsnit kan regne med at blive. Den forventede levealder kan enten beregnes for hele befolkningen, eller den kan opdeles i køn.

Kul, olie, tørv og naturgas er eksempler på fossile brændstoffer.

Fossile brændstoffer har ligget i jorden i millioner af år. Fossil betyder opgravet – så fossile brændstoffer betyder opgravede brændstoffer. Fossile brændstoffer bliver dannet ved, at organisk materiale bliver udsat for højt tryk i lang tid.

Fotosyntese er grundlaget for livet på jorden. Foto betyder ”lys” og syntese betyder ”at sætte noget sammen”. Et træ vokser hvert år og bliver højere og bredere. Det gør det ved hjælp af fotosyntese.

Alle grønne planter kan skabe fast stof ved at bruge solens energi og nogle helt enkle byggesten, der findes næsten over alt: Vand fra jorden (H2O). Kuldioxid fra luften (CO2). Lys fra solen. Processen ser således ud: Kuldioxid + vand + sollys = rørsukker + ilt. Rørsukker kan omdannes til stivelse, som er det alle planter består af.

G

Gini indekset bruges til at beskrive om et lands indkomst er ligelig fordelt blandt befolkningen.

I et land, hvor indkomsten er fuldstændig ligelig fordelt blandt hele befolkningen, vil Gini indekset være 0. I et land, hvor indkomsten til gengæld er meget ulige fordelt, vil Gini indekset være 100.

Det betyder, at i et land med et Gini indeks tæt på 100, vil der typisk være mange fattige og få rige personer.

Ordet global hænger sammen med ordet globus – det betyder ”hele verden”. Med et langt ord kunne man sige verdensomspændende. Når man taler om, at de store spørgsmål om klimaet skal løses globalt, så betyder det, at alle lande i verden skal være med til løsningen.

Betyder at temperaturen i gennemsnit stiger på hele jordkloden.

Globalisering er en betegnelsen for den kulturelle og økonomiske udveksling, der sker mellem forskellige verdensdele.

H

HDI står for Human Development Indeks som betyder Indeks for menneskelig udvikling.

HDI udregnes for hvert enkelt land og vises på en skala på 0-1, hvor 1 er det bedste. For at beregne et lands HDI kigger man på følgende ting i landet:

 • forventet levealder
 • uddannelses niveau
 • antallet af analfabeter
 • økonomi.

Er en måleenhed og forkortes ha. En hektar er 100 x 100 meter, hvilket er det samme som to standard fodboldbaner.

HIV betyder Human immundefekt virus - det er en virus, som kan medføre, at man får AIDS. AIDS betyder Acquired Immuno Deficiency Syndrome (Oversat til dansk bliver det til Erhvervet Immun Defekt Syndrom).

Man får AIDS fordi HIV-virus har ødelagt kroppens immunforsvar. I den vestlige verden kan man leve længe og godt med HIV, hvis man får den rette medicin. Men i andre dele af verden vil HIV hurtigt udvikle sig til AIDS, og mange mennesker dør af sygdommen, fordi de ikke får den rigtige behandling.

Human Poverty Index (HPI) er en måde at måle fattigdom på.

Der findes to forskellige indeks, et for udviklingslande (HPI-1) og et for høj-indkomst lande (HPI-2).

HPI-1 er beregnet ud fra 3 faktorer som er; 1) chancen for at bliver over 40 år gammel, 2) antal af analfabeter (se ordbog) blandt voksne og 3) adgangen til rent vand og gode toiletforhold.

HPI-2 er beregnet ud fra 4 faktorer som er; 1) chance for at blive over 60 år gammel, 2) voksne der kun kan læse og skrive meget lidt 3) andel af befolkningen der lever under fattigdomsgrænsen (se ordbog) og 4) andelen af langtidsledige (over 12 måneder).

Indekset har værdier fra 0-100, hvor 0 repræsentere ingen fattigdom og 100 repræsenterer ekstrem fattigdom.
 

I

Import er de varer, et land køber i et andet land.

Indlandsis er en iskappe (eller gletsjerkappe) som dækker et landområde, der er større end 50.000 km2. I vore dage der kun 2 steder, der er indlandsis – Grønland og Antarktis (også kendt som Sydpolen). Det er Antarktis, der er størst.

Indlandsisen i Grønland blev dannet for cirka 2-3 millioner år siden. Indlandsisen dækker cirka 80% af Grønlands areal. Isen udgør næsten halvdelen af alt ferskvand på den nordlige halvkugle.

K

Kalorier bruges til at beskrive, hvor meget energi der er i vores mad. Kalorier opgives ofte i kcal, som står for kilokalorier (1 kcal=1000 kalorier)

I 1992 holdt FN et møde i Brasilien om udvikling og miljø på verdensplan. Mødet sluttede med at sætte et mål. Det handlede om at holde mængden af drivhusgasser i atmosfæren så lavt, at man undgik farlige påvirkninger af klimaet.

Hvert år skulle man holde et nyt møde. Og på et tidspunkt skulle man så lave en mere fast aftale. Møderne blev kaldt COP (Conference of Parties).

COP 3 blev holdt i Kyoto i Japan i 1997. Her vedtog man, at nogle rige lande skulle reducere deres drivhusgasser inden år 2012.

De forandringer i klimaet, som har noget med den globale opvarmning at gøre. Et eksempel kan være, når gletsjerne smelter. Så kommer der først nogle oversvømmelser. Men senere, når gletsjerne er væk, kommer der ikke hvert år smeltevand fra bjergene. Det betyder, at nogle områder bliver ramt af tørke.

Km2 er en måleenhed og står for kvadratkilometer. En kvadratkilometer er 1000 x 1000 meter eller det samme som 1km x 1km.

Korruption betyder, at en person blander sine personlige interesser med sit arbejde. Det kan eksempelvis være i form af bestikkelse (eks. hvor man giver eller modtager penge eller gaver for at opnå noget bestemt) eller afpresning (eks. hvor man giver eller modtager penge, for at nogen skal holde oplysninger tilbage)

Korruptionsindekset er et mål for, hvor meget misbrug af magt, hemmelige aftaler og bestikkelse der er i den offentlige sektor i et land.

En værdi på 0 betyder “meget stor korruption”, mens en værdi på 100 betyder “ingen korruption”.

I korruptionsindekset ses der kun på korruption i den offentlige sektor (altså det der har med staten at gøre). Men der findes naturligvis også korruption i andre dele af samfundet.
 

Krill er rejelignende små krebsdyr, der findes i alle verdenshave. Krill er det norske ord for hvalføde, og er blandt andet noget af blåhvalens vigtigste føde. En krill vejer op til 2 gram, og en blåhval kan spise op til 3,5 ton krill om dagen.

kWh betyder kilo watt timer. K står for kilo. W er en forkortelse for watt, der er en måleenhed for effekten. H er en forkortelse for Hour, det engelske ord for time. Alle el apparater er mærket med effekt i watt. Ved at dividere med 1000 og gange med den tid apparatet bruges i timer, får du elforbruget i kWh. Hvis du har en 60 watts pære der er tændt i et døgn bruger den: (60 watt x 24 timer/1000)=1,44 kWh i den tid den er tændt.                                

L

Længde- og breddegrader er de cirkler, som bruges til at dele jordkloden op. Systemet bruges over hele verden. Længdegraderne går fra nord til syd, og passerer gennem polerne. Længdegrader har en meridian, der er 0º. Den passerer gennem Greenwich i England.  

Man bruger graderne til nøjagtigt at beskrive et steds beliggenhed. Fx ligger København ved 55º nordlig bredde og 12º østlig længde. Mens Melbourne i Australien ligger ved 37º sydlig bredde og 144º østlig længde.

M

"Verdenserklæringen om menneskerettigheder" blev vedtaget i FN (se ordbog) i 1948. Den beskriver rettigheder og friheder, som gælder alle mennesker.

En mikroorganisme er en organisme, der er så lille, at den kun kan ses i et mikroskop. Det kan fx være bakterier eller enzymer.

Multidimensional Poverty Index (MPI) er en måde at måle fattigdom på. Indekset indeholder andre faktorer end kun økonomisk fattigdom og indregner også faktorer som børnedødelighed, ernæring og hvor mange år folk i gennemsnit går i skole. Indekset har værdier fra 0-1, hvor 0 betyder at ingen i befolkningen lever i MPI-fattigdom, mens 1 betyder at alle i befolkningen lever i MPI-fattigdom.

Det antal kvinder, der dør under graviditet og fødsel. Eller i perioden efter, fordi fødslen har været besværlig, og de ikke kan få lægehjælp.

N

Naturressourcer er de ting, man kan finde i naturen. Det kan være olie, kul, vand og metaller, der kan bruges i industrien. Men det kan også være ting, der er smukke at kigge på som bjerge eller en skov.

Sol og luft er eksempler på vedvarende naturressourcer. Kul og olie er eksempler på ikke-vedvarende naturressourcer.

Non Governmental Organisation (ikke statslig organisation). NGO er en engelsk betegnelse for en organisation, der ikke er styret af staten. Det kan eksempelvis være en hjælpeorganisation (ex. IBIS) eller en miljøorganisation (ex. WWF)

O

En oase er et frugtbart område midt i en ørken.

En orkan er en kraftig tropisk storm, der blæser med over 120 km/timen. Tropiske orkaner optræder ikke i Danmark, men det sker, at der optræder storme med orkanstyrke.

En luftart, der består af tre iltatomer og skrives O3. Ozon dannes og nedbrydes overalt i atmosfæren.

Det vi normalt forstår ved ozonlaget, findes i stratosfære 20 - 50 km  over jorden. Her er mængden af ozon størst. Ozonlaget fungerer som jordens solbriller, der beskytter mennesker, planter og dyr mod solens farlige ultraviolette stråler.

P

Polarhavet er det område af hav og is, som ligger rundt omkring Nordpolen. Man regner med, at området er på cirka 14 millioner km2. De lande, der grænser op til Polarhavet er Canada, Danmark/Grønland, Norge, Rusland og USA. Til selve polarområdet regner man også Sverige, Island og Finland. De 8 lande er medlemmer af en organisation, der hedder Arktisk Råd.

PPP står for Purchasing Power Parities. På dansk hedder det Købekraftsparitet. PPP er en omregningsmetode og metoden er god at bruge, når man skal sammenligne velstand mellem lande. Det er den, fordi metoden udjævner forskelle i leveomkostninger og andre ting. Den mest benyttede PPP valutakurs er den såkaldte internationale dollar ($).

Protein er et af de tre makro næringsstoffer som din mad betår af (fedt, kulhydrater og protein). Protein er en vigtig del af alle levende celler. Protein gør blandt andet, at din krop kan vokse, og at den kan reparere sig selv (for eksempel lave sår). Der findes mere end 50.000 forskellige proteiner i din krop.

R

Et raffinaderi er et anlæg, der forarbejder råvarer (se ordbog). Det sker ved kemiske og fysiske processer. Når en råvare er blevet forarbejdet, er den et produkt, der kan bruges.

F.eks. er olie en råvare, der pumpes op af undergrunden. Men den skal bearbejdes (raffineres), før den kan bruges i maskiner, biler osv. Det samme gælder sukker. Her bruger man sukkerrør eller sukkerroer som råvare.

En råvare er noget, som findes i naturen og som bruges af mennesker. Det kan bl.a. være grøntsager, bær eller korn, som vi mennesker dyrker, men det kan også være olie eller mineraler, som vi henter op fra undergrunden.

En ressource er noget man har – en slags forråd. Et menneskes ressourcer kan fx være kræfter eller gode ideer. Naturens ressourcer kan være vand, olie i undergrunden, mineraler, frugtbar jord.

S

Solen er en stjerne. Der findes milliarder som den i universet. Alligevel er den noget særligt for os, for uden Solen ville livet ikke eksistere på Jorden.

Solen er centrum i solsystemet. Uden Solen ville planterne ikke kunne gro og dyrene ikke leve. Solen driver havstrømme, vejret og klimaet her på Jorden, så uden Solen ville Jorden se helt anderledes ud.

Udover Jorden kredser 7 andre planeter om Solen. Også et utal af kometer og asteroider kredser om Solen.

Det antal spædbørn som dør inden de fylder 1 år.

Et søjlediagram eller et stolpediagram er et diagram, hvor man gennem højden på søjlerne kan vise det, man har undersøgt. Det kunne fx være hvor meget det regnede i årets 12 måneder i Danmark.

T

Tidevand er den regelmæssige stigning i havets overflade, som sker hver dag. Stigende tidevand kaldes FLOD og faldende tidevand kaldes EBBE. Det er især månens tyngdefelt, der er årsagen. Tyngdefelter kaldes også tidevandskræfter. Ved fuldmåne og nymåne kan der komme en særlig kraftig flod, som kaldes en springflod. Hvis der samtidig er kraftig vind, bliver floden endnu stærkere og kaldes en stormflod. Nogen kalder en springflod for en tidevandsbølge.

1 ton  = 1000 kg

U

Udviklingsbistand er støtte, der gives fra de rige lande til de fattige lande. I Danmark er det Folketinget, der beslutter, hvor mange penge Danmark skal give i bistand.

Danida er den del af det danske udenrigsministerium, der arbejder med ulandsbistanden. Det er dem, der beslutter, hvordan pengene bliver fordelt.

Underernæring betyder, at man indtager færre næringsstoffer end kroppen har behov for. Næringsstoffer er alt det, kroppen har brug for, for at vokse og fungere. Det er blandt andet vitaminer, mineraler, proteiner, fedt og kulhydrater. Hvis man får for få næringsstoffer, begynder kroppen at bruge af dens egne muskler og fedt for at overleve. Det betyder, at kroppen nedbrydes, og man bliver mere modtagelig over for sygdomme. 

V

I Landefakta bliver begrebet vand liter/dag/person brugt. Begrebet dækker over hvor mange liter vand en person i gennemsnit bruger om dagen. Det er lidt forskelligt, hvad der danner grundlag for beregningen af det daglige vandforbrug. Derfor skal tallene i Landefakta ses som et gennemsnit og ikke som et præcist tal for hvert enkelt menneskes forbrug.

Velfærd er en række goder, som et samfund tilbyder befolkningen. Det kan for eksempel være gratis uddannelse, børnepasning, gratis læge og hospitalsbesøg. Hvis et samfund har mange af disse goder, kaldes det et velfærdssamfund.

Verdensbanken er en international organisation. Da den blev dannet var det for at skaffe penge til at genopbygge lande efter ødelæggelserne efter 2. Verdenskrig.

I dag er Verdensbankens opgave at bekæmpe fattigdom ved at hjælpe udviklingslande. Det gør banken gennem de penge medlemslandene betaler. Verdensbanken har 187 medlemslande, hvor Danmark er et af dem.

I 2015 vedtog FN nye mål for udviklingen i verden. Vi har nu 17 verdensmål, som gælder for alle lande i verden - både rige og fattige. Målene handler blandt andet om at afskaffe fattigdom og sult og få mere lighed, bæredygtighed og uddannelse til alle. Se alle 17 mål på heleverdeniskole.dk

 

Æ

Den breddekreds på Jorden, som ligger midt mellem Nordpolen og Sydpolen. Den deler Jorden i en nordlig og en sydlig halvkugle. Når man inddeler Jorden i breddegrader er ækvator 0 grader.

Der er cirka 40.000 km rundt om Jorden ved ækvator.

Ø

Økologisk fodaftryk forkortes ØF. ØF viser det gennemsnitlige forbrug af naturressourcer i hvert enkelt land. Det måles i forhold til det areal - målt i hektar (se ordbog), der skal bruges, hvis jorden skal kunne forny sine ressourcer. ØF vises som et antal jordkloder.

Hvis alle mennesker i verden havde lige så stort et forbrug, som vi har i Danmark, så skulle der bruges 2,4 jordkloder for at kunne forny de ressourcer, vi bruger.

Man får antallet af jordkloder på følgende måde:

Man skal bruge to tal. Tallet for ØF, som man kan finde i JORDEN RUNDT/LANDEFAKTA. For Danmark er tallet 4,3. Og tallet for det areal, som man regner med, hvert menneske skal have rådighed over. Det tal er 1,8.

Regnestykket hedder så 4,3 : 1,8 = 2,4 - og det er altså 2,4 jordkloder.

Verdenskort

Før musen over et af de fremhævede lande for at få generel information om landet. Klik på landet for uddybende information.

Beliggenhed Afrika
HovedstadLuanda
SprogPortugisisk (officielt sprog) og 41 andre afrikanske sprog.
ReligionFlertallet dyrker traditionel afrikansk tro. 38% tilhører den katolske kirke og 15% den protestantiske kirke.
AndetAngola har været i borgerkrig i 27 år (1975-2002). Landet kæmper stadig med eftervirkningerne. Landet har mange naturressourcer.
Beliggenhed Oceanien
HovedstadCanberra
SprogEngelsk
ReligionDe fleste tilhører forskellige kristne grupper. 30 % tilhører andre religioner eller er ikke religiøse.
AndetLandet er det 6. største i verden, og navnet Australien stammer fra det latinske udtryk "terre incognita australis" (ukendt sydligt land). Kun 1,5 % af befolkningen tilhører det oprindelige folk aboriginals.
Beliggenhed Asien (Sydasien)
HovedstadDhaka
SprogBengali, men engelsk er også meget udbredt.
Religion80% tilhører islam resten tilhører hinduisme, buddhisme og kristendom.
AndetBangladesh er cirka tre gange så stort som Danmark. I den nordlige del af landet findes der bjerge. Landet ligger så det fungerer som en tragt for vand fra tre store floder. Hvert år kommer store oversvømmelser.
Beliggenhed Asien (Sydasien)
HovedstadThimphu
SprogSharchhopka 28%, dzongkha (officielt) 24%, lhotshamkha 22%, andre 26%.
ReligionMahayana-buddhisme 75%, indisk- og nepalsk-inspireret hinduisme 25%.
AndetBhutan er et lille land klemt inde mellem to af verdens største lande, Indien og Kina. I Bhutan tager man lykke meget alvorligt. Man måler landets fremgang blandt andet efter et lykkeindeks.
Beliggenhed Sydamerika
HovedstadLa Paz (administrativ) og Sucre (parlament)
SprogSpansk, quechua og aymara er officielle sprog. Men der findes 37 forskellige sprog i Bolivia.
Religion90% kristne (katolikker).
AndetBolivia er det fattigste land i Sydamerika. 60 % af befolkning lever under fattigdomsgrænsen.
Beliggenhed Sydamerika
HovedstadBrasilia
SprogPortugisisk
Religion85% kristne (katolikker) resten er andre kristne, jøder eller tilhører forskellige afrikanske religioner.
AndetBrasilien er et land, der økonomisk udvikler sig stærkt - hvert 6. minut kommer der en ny millionær i landet. Der er dog stadig også mange fattige på landet og i de store byers slumkvarterer.
Beliggenhed Afrika
HovedstadOuagadougou
SprogFransk (officielt), 90% af befolkningen taler desuden forskellige lokale sprog.
ReligionMuslimer 62%, katolikker 23%, animister 7%, protestanter 7%
AndetBurkina er et ord fra sproget moré, og betyder 'værdig, fri, ærlig'; Faso er diula og betyder 'den fædrene jord'. Burkina Faso er et af verdens fattigste lande og har været hårdt ramt af tørke.
Beliggenhed Afrika
HovedstadBujumbura
SprogKirundi og fransk
Religion65 % tilhører kristendommen (60% katolikker og 5% protestanter), 10% tilhører islam, 25 % tilhører traditionel afrikansk tro
AndetI Burundi har der været mange stridigheder mellem hutuer og tutsier. Det har betydet flere borgerkrige. Den sidste borgerkrig fra 1993-2006 kostede 300.000 mennesker livet og har skabt store flygtningeproblemer.
Beliggenhed Asien (Sydøstasien)
HovedstadPhnom Penh
SprogKhmer (officielt) 95%, fransk, engelsk.
ReligionBuddhister (officielt) 97%, Muslimer 2%
AndetCambodia har oplevet storhed og fald. For 1000 år siden var Cambodia et magfuldt kongerige. Landet har oplevet en hård borgerkrig. I dag er der heldigvis fred, og landet oplever udvikling.
Beliggenhed Sydamerika
HovedstadBogotá
SprogSpansk og mange oprindelige folks sprog
Religion 79 % katolikker, 14 % kristne, 87 forskellige oprindelige folk med egen kultur og tro
Andet50 års borgerkrig har sat sig spor i Colombia. Vold og kriminalitet er en del af hverdagen for mange mennesker. Landet har mange naturressourcer som kul og guld. 54 % af landet er dækket af regnskov.
Beliggenhed Europa
HovedstadKøbenhavn
SprogDansk
Religion95% tilhører kristendommen (evangelisk luthersk) og 5% tilhører andre dele af kristendommen, islam og jødedommen.
AndetDanmark består af halvøen Jylland samt 406 navngivne øer, derudover flere små øer og holme.
Beliggenhed Afrika
HovedstadKinshasa
SprogFransk (officielt), lingala, kingwana, kikongo og tshiluba.
ReligionKatolikker 50%, protestanter 20%, kimbanguister 10%, muslimer 10%
AndetDR Congo er Afrikas næststørste land. Landet er meget rigt på mineraler som kobber, guld, sølv og diamanter. Alligevel er det et af verdens fattigste lande.
Beliggenhed Sydamerika
HovedstadQuito
SprogSpansk
ReligionNæsten alle tilhører den katolske kirke, under 1 % tilhører den protestantiske kirke, en del oprindelige folk har deres gamle tro.
Andet Ecuador har mange høje bjergtoppe og vulkaner over 5000 meter. Der er flotte strande, højsletter og regnskov i landet.
Beliggenhed Afrika
HovedstadAddis Abeba
SprogAmharisk, som er Amhara-folkets sprog, er nationalsprog og tales af alle uddannede etiopiere. Derudover tales 70-80 andre sprog.
Religion60% tilhører kristendommen, 33% tilhører islam, 5% tilhører traditionel religion
AndetEtiopien har sin egen kalender. Året har i alt 13 måneder, heraf 12 med 30 dage og én kort måned med 5 dage. Den 11. september er den første dag i det etiopiske år.
Beliggenhed Afrika
HovedstadAccra
SprogEngelsk er hovedsproget, men derudover tales der mere end 50 forskellige sprog.
Religion70% tilhører forskellige kristne grupper, 16% tilhører islam og 9% tilhører traditionel afrikansk tro.
AndetGhana fik sin selvstændighed i 1957 efter at have været en britisk koloni. Danmark havde slavehandel i Ghana i 16-1700-tallet. Der er stadigvæk mange spor efter danskerne i Ghana.
Beliggenhed Mellemamerika
HovedstadGuatemala City
SprogSpansk og 23 forskellige oprindelige sprog.
ReligionStørstedelen er kristne (mest katolikker og lidt protestanter), derudover lever de oprindelige folks religioner videre I lokalsamfundene.
AndetDet oprindelige folk i Guatemala er mayafolket. Mayaerne har levet i dette område i tusinder af år, før europæerne kom. Dengang var området ikke opdelt i de lande, vi kender i dag. Derfor er der mayaer i flere lande i Mellemamerika.
Beliggenhed Europa
HovedstadAmsterdam
SprogHollandsk og frisisk.
ReligionForskellige grupper af kristne er mest udbredt, men næsten halvdelen af af alle hollændere er ikke troende, 6 % tilhører islam.
AndetHolland eller Nederland er et af de lavest liggende lande i verden - 50 % af landet ligger under havets overflade.
Beliggenhed Mellemamerika
HovedstadTegucigalpa
SprogSpansk
Religion85% tilhører den katolske kirke, 15 % tilhører den protestantiske kirke. Mange af både katolikker og protestanter blander deres religion med deres oprindelige tro
Andet Honduras er et af fattigste lande i Mellemamerika - og et af de farligste at bo i. Der er politisk uroligt i landet.
Beliggenhed Asien (Sydasien)
HovedstadNew Delhi
Sprog41 % af befolkningen taler hindi og der tales (officielt) 14 andre sprog heriblandt bengali og telugu. Engelsk er det mest anvendte sprog indenfor handel og politik.
ReligionHinduisme 80 %, Islam 13 %, Kristendom 2 %, Sikhisme 2%
AndetIndien er et af verdens største lande i areal og en af verdens ældste civilisationer. Landet blev selvstændigt i 1947. Der er stor ulighed i landet.
Beliggenhed Asien (Sydøstasien)
HovedstadJakarta
SprogBahasa Indonesia (officielt), engelsk, hollandsk, javanesisk og 700 andre sprog!
ReligionMuslimer 87%, protestanter 7%, katolikker 3%, hinduer 2%
AndetIndonesien er verdens største øgruppe og består af over 13.000 øer. Landet har en meget frodig natur, og mange af Jordens planter og dyr findes i Indonesien. Der er også mange aktive vulkaner.
Beliggenhed Mellemøsten
HovedstadTeheran
SprogPersisk
Religion98% tilhører islam, mens en ganske lille del er kristne, jøder, zarathustriere eller bahaier.
AndetIndtil 1935 hed landet Persien. I 1980 blev Iran angrebet af nabolandet Irak, hvilket resulterede i den efterfølgende Iran-Irak krig, der fortsatte indtil 1988.
Beliggenhed Mellemøsten
HovedstadAmman
SprogArabisk
Religion97 % tilhører Islam, 2 % kristendommen
AndetI den nordlige del af landet er der bjerge og grønt. Mod øst og syd er der ørken. Jordan er et af de tørreste lande i verden. Mangel på ferskvand er Jordans største miljøproblem
Beliggenhed Asien
HovedstadBeijing
SprogMandarin kinesisk tales af 53 % af befolkningen, resten taler en lang række lokale sprog og dialekter.
ReligionKina er en ateistisk stat (ingen tro på Gud). Men der er tilhængere af budhisme, taoisme, kristendom og islam i landet.
AndetKina er det mest folkerige land i verden. En femtedel af verdens befolkning bor i Kina - det er mere end 1,3 milliarder mennesker.
Beliggenhed Asien (Sydøstasien)
HovedstadVientiane
SprogLao (officielt), fransk, engelsk og lokale sprog.
ReligionBuddister 67%, kristne 1,5%, andre 31.5%.
AndetLaos er Sydøstasiens tyndest befolket land. Den vældige Mekong flod løber igennem hele Laos fra nord til syd. Floden er meget vigtig for landet (fisk og strøm ved hjælp af dæmninger)
Beliggenhed Mellemøsten
HovedstadBeirut
SprogArabisk
Religion68% tilhører islam (41% shiitter og 27% sunnier), 16% tilhører de kristne maronitter, resten tilhører andre kristne grupper.
AndetLibanon har gennem tiden været plaget af en hel del forskellige krige, blandt andet en borgerkrig og en israelsk invasion. Landet huser mange flygtninge fra de urolige nabolande.
Beliggenhed Afrika
HovedstadMonrovia
SprogEngelsk
Religion85% tilhører kristendommen, 12 % tilhører islam og 3 % tilhører lokal afrikansk tro
Andet16. januar 2006 blev Ellen Johnson-Sirleaf valgt som den første kvindelige præsident i Afrika. Landet var i 2014-15 plaget af den alvorlige sydom ebola. Det er et af de fattigste lande i Afrika.
Beliggenhed Asien (Sydøstasien)
HovedstadKuala Lumpur
SprogBahasa malaysisk (officielt), kinesisk, tamil, engelsk og en lang række af mindre sprog.
ReligionMuslimer (officielt) 61%, buddhister 20%, kristne 9%, hinduer 6%
AndetMalaysia er et kongedømme sammensat af 13 delstater. Kongemagten tilhører dog ikke kun en familie men går på skift mellem de ledende fyrstefamilier.
Beliggenhed Asien (Sydasien)
HovedstadMalé
SprogMaldivisk og divehi
ReligionIslam
AndetMaldiverne består af en gruppe atoller. En atol er resterne af en vulkanø, der er blevet omringet af koralrev. Fordi øerne ligger så lavet, er de i stor fare for at blive oversvømmet, hvis verdenshavene stiger.
Beliggenhed Oceanien
HovedstadPalikir
SprogEngelsk
Religion90% tilhører den protestantiske kirke og 10% tilhører den katolske kirke.
AndetØstaten Mikronesien omfatter godt 600 øer. Det samlede areal er kun 702 km². Det svarer til halvdelen af Færøerne eller lidt mindre end Falster og Møn tilsammen.
Beliggenhed Afrika
HovedstadMaputo
SprogPortugisisk er det officielle sprog, men der tales mange lokale sprog i landet. Kun cirka 27 % af befolkningen taler portugisisk.
Religion40 % tilhører forskellige kristne grupper, 20 % tilhører islam og 40 % tilhører andre trosretninger eller er ikke religiøse.
AndetMozambique og Angola er de eneste lande i Afrika, der har været portugisiske kolonier. Mozambique blev selvstændigt i 1975.
Beliggenhed Asien (Sydøstasien)
HovedstadNay Pyi Taw
SprogBurmesisk (officielt), etniske grupper taler deres lokale sprog.
ReligionBuddhister 89 %, kristne 4 %, muslimer 4%, animister 1 %
AndetI nyere tid har Myanmar været styret af militæret fra 1962 til 2010. Her blev der afholdt valg, og landet fik en civil regering. Landet er rigt på naturressourcer som frugtbar jord, store skove, ædelstene, naturgas og olie.
Beliggenhed Asien
HovedstadKatmandu
SprogNepalesisk
Religion80 % tilhører hinduismen, 10 % tilhører buddhismen, 4 % tilhører islam
AndetVerdens højeste bjerg Mount Everest ligger på grænsen mellem Nepal og Kina. Lokalt er bjerget kendt som Sagarmatha. Det er 8.848 meter højt.
Beliggenhed Mellemamerika
HovedstadManagua
SprogSpansk
Religion85 % tilhører forskellige kristne grupper, flest katolikker. 15 % tilhører andre trosretninger.
AndetNicaragua er det største land i Mellemamerika. i 1960´erne og 70´erne var landet præget af en lang borgerkrig.
Beliggenhed Afrika
HovedstadNiamey
SprogFransk (officielt), hausa og djerma.
ReligionMuslimer 80%, andre 20% (herunder traditionel afrikansk tro og kristendom).
AndetKlimaet i Niger er meget tørt, og store områder af landet er ørken. Niger er et af verdens fattigste lande. Landet har store problemer med vandmangel, og mange børn går ikke i skole.
Beliggenhed Europa
HovedstadOslo
SprogNorsk
Religion85 % tilhører den norske folkekirke (kristne).
AndetEngang har Norge både hørt til Danmark og Sverige. Norge blev først endelig et selvstændigt land i 1905.
Beliggenhed Sydamerika
HovedstadLima
SprogSpansk
Religion90% tilhører den katolske kirke, en lille del tilhører den protestantiske kirke. En stor del af de oprindelig folk har beholdt deres gamle tro.
AndetPeru har mange konflikter mellem regeringen og den oprindelige befolkning. Problemerne handler først og fremmest om rettigheden til jorden. Regeringen vil gerne sælge jorden til nationale og internationale olieselskaber.
Beliggenhed Europa
HovedstadWarzawa
SprogPolsk
Religion90 % tilhører kristendommen (romersk katolsk).
AndetNavnet Polen stammer fra folkegruppen polerne. I det 10. århundrede underlagde polerne sig de folk, der boede omkring dem. Mieszko I (960-992) var hertug af Piast og grundlagde det første polske rige. Han blev kristen og døbt i 966.
Beliggenhed Mellemøsten
HovedstadDoha
SprogArabisk og engelsk som arbejdssprog.
Religion95% muslimer og 5% kristne og hinduer.
AndetQatar er et af verdens rigeste lande. Det skyldes, at landet har store mængder olie og gas, der ligger i undergrunden.
Beliggenhed Afrika
HovedstadFreetown
SprogEngelsk er det officielle sprog. Der er mange lokale sprog i Sierre Leone - et af dem er krio. Krio bliver talt af 10% men forstået af 95% af befolkningen.
Religion60% tilhører islam, 30% tilhører oprindelige trosretninger og 10% tilhører kristendommen.
AndetSierre Leone er et af de fattigeste lande i Afrika. Det skyldes blandt andet, at landet har været igennem en blodig borgerkrig på 10 år fra 1991-2002. Landet er rigt på guld, diamanter og andre mineraler.
Beliggenhed Europa
HovedstadMadrid
SprogSpansk
Religion64% tilhører den katolske kirke, resten tilhører islam, hinduisme, eller er protestanter.
AndetSpanien ligger i det landområde, som kaldes Den Iberiske Halvø. De første folk, som boede der, var ibererne. På Den Iberiske Halvø ligger også Portugal, Andorra og Gibraltar.
Beliggenhed Europa
HovedstadLondon
SprogEngelsk
Religion71 % tilhører forskellige kristne grupper, 6 % tilhører andre religioner, 23 % er ikke religiøse.
AndetStorbritannien består af England, Skotland, Wales og Nordirland.
Beliggenhed Afrika
HovedstadJuba
SprogEngelsk (officielt), arabisk (juba-arabisk) og mange lokale sprog
ReligionAnimisme og kristendom
AndetSydsudan er verdens yngste land. Det blev selvstændigt fra Sudan i 2011. Glæden var stor dengang: Men den varede kun kort, for landet har haft mange alvorlige konflikter lige siden.
Beliggenhed Afrika
HovedstadN'Djamena
SprogFransk (officielt), arabisk (officielt), sara (i syd) og mere end 120 lokale sprog og dialekter.
ReligionOver halvdelen af befolkningen er muslimer mens resten er enten katolikker (19%), protestanter (16%) eller animister (4%)
AndetTchad var en Fransk koloni fra 1891 til 1960. Derefter var der 30 år med borgerkrig og invasion fra Libyen før der i 1990 blev nogenlunde fred. Tchad er cirka 30 gange større end Danmark. Landskabet er præget af store ørkenområder i nord og savanne i syd.
Beliggenhed Oceanien
HovedstadNukuʻalofa
SprogEngelsk og tongan
Religion44% tilhører den metodistiske kirke (en form for protestantisk kristendom), 16% tilhører den katolske kirke, 12% tilhører den mormonske kirke, 11% tilhører Tongas Frikirke, 7% tilhører Tongas Kirke
AndetTonga består af 176 øer spredt udover et areal på 700.000 km2. 52 af disse øer er beboede.
Beliggenhed Polynesien
HovedstadFunafuti
SprogTuvaluansk (officielt), engelsk (officielt), samoansk og kiribatisk.
ReligionProtestanter 98 %
AndetTuvalu er et uafhænigt land, der ligger i Stillehavet. Landet består af ni beboede atoller (rester af vulkanøer), som alle er meget lave. Det højeste punkt er kun 5 meter over havoverfladen. Det kan få katastrofale følger for landet, hvis havene stiger.
Beliggenhed Nordamerika
HovedstadWashington DC
Sprog88% taler engelsk (amerikansk), 10% taler spansk og resten taler hovedsagligt tysk, italiensk, fransk, arabisk eller kinesisk.
Religion76% tilhører kristendommen, 14% er ikke troende, og resten tilhører islam, buddhisme og hinduisme.
AndetUSA (United States of America - Amerikas Forenede stater) er det 4. største land i verden efter Rusland, Canada og Kina. USA består af 50 stater. USA´s selvstændige historie starter i 1776. Før europæerne kom til Amerika, var landet beboet af mange forskellige oprindelige folk (som stadig bor der)
Beliggenhed Asien
HovedstadTasjkent
Sprog74% taler usbekisk, 14 % taler russisk og resten taler tadjikisk.
Religion88% tilhører islam (flest sunni muslimer), 1% tilhører den russisk ortodokse kirke og 11% er ateister (tror ikke på gud).
AndetUsbekistan har tidligere været en del af Sovjetunionen og blev selvstændigt 1. september 1991.
Beliggenhed Asien (Sydøstasien)
HovedstadHanoi
SprogVietnamesisk (officielt), engelsk, fransk, kinesisk, Khmer og forskellige sprog i bjergområderne.
ReligionIngen tro 81%, buddhister 9%, katolikker 7%, hoa hao 2%
AndetOmrådet, som vi i dag kender som Vietnam, har været beboet siden den ældste stenalder. Vietnam er et langstrakt land og dækker over to klimazoner. I nord er der subtropisk klima, og i syd er der tropisk klima. Landet er meget rigt på naturressourcer.
Beliggenhed Afrika
HovedstadLusaka
Sprog70 forskellige sprog men hovedsprogene er bemba, nyanja, tonga, lozi, chewa, nsenga, tumbuka, lunda, kaonde, lala, luvale og engelsk.
ReligionProtestanter 75%, romersk katolske 20%
AndetI midten af 1800-tallet rejste den kendte engelske opdagelsesrejsende og missionær David Livingstone gennem Zambia. Frem til 1964, hvor landet blev selvstændigt, havde Storbritannien stor indflydelse på landet. Der lever omkring 75 forskellige etniske grupper i landet.