KLIMAHISTORIER

ORDBOG

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø

A

Analfabetisme

Analfabetisme betyder, at folk ikke kan læse og skrive

Atmosfære

Luften uden om et himmel-legeme. Jordens atmosfære består især af kvælstof (78 %) og ilt (21 %). Den sidste del består af en række forskellige luftarter.

En af de mest kendte er kuldioxid (CO2), men den udgør kun 0,03 %. Af andre luftarter kan nævnes argon, svovl-dioxid, ammoniak og ozon. Atmosfæren indeholder også vanddamp og støvpartikler. Atmosfæren standser de farligste stråler fra solen og holder på varmen om natten. Atmosfæren er derfor vigtig for livet på jorden.

B

Befolkningstæthed

Antallet af mennesker pr km2

Biobrændsel

Biobrændsel eller biobrændstof er brændstoffer, der stammer fra biologisk materiale, der har ”levet for nylig.” Det er det der gør dem forskellige fra fossilt brændsel. Fossile brændstoffer er biologisk materiale, som er mange millioner år gammelt.

Biobrændsel kan fx være flis, biodiesel, bioolie eller bioethanol. For 60% af verdens befolkning er biobrændsel en vigtig energikilde i deres hverdag. I fremtiden er det beregnet, at omtrent 25% af verdens energibehov skal kunne dækkes af biobrændsel.

Biodiversitet

Hvis man deler ordet op, så bliver det nemmere at forstå, hvad det betyder. Ordet bio kommer fra det græske ord bios og betyder liv – og ordet diversitet kommer fra det latinske ord diversus og betyder forskelligartet.

Så det svære ord biodiversitet betyder altså, at der er mange forskellige arter af liv. Man kunne også sige, at der var stor variation i den levende natur. Det gælder både arter, men også økosystemer.

Bistand

Bistand betyder hjælp og kan gives som udviklingsbistand og humanitær bistand.

Udviklingsbistand er bistand givet af de rige lande til udviklingslande. Pengene gives som støtte til økonomisk udvikling og har til formål at fjerne fattigdom på langt sigt.

Humanitær bistand gives ofte, hvis der opstår en akut krise i et land, fx tørke, krig, oversvømmelser. Humanitær bistand gives ofte af NGO’er (se ordbog) som samler penge ind til et bestemt formål (ex. sult-katastrofer på Afrikas Horn).

BNI

BNI betyder Bruttonationalindkomst.

Når man skal finde det tal, kigger man først på landets BNP. Derefter lægger man indkomster tjent af danskere i udlandet til.  Og man trækker indkomster, tjent af udlændige i Danmark, som sendes ud af landet, fra Så har man et lands BNI.

BNP

BNP betyder Bruttonationalprodukt.

Tallet viser værdien af alle varer og tjenester, som produceres i et land i løbet af et år. Man kan bruge tallet til at sammenligne alle lande i verden i forhold til, om de er rige eller fattige.

Nogle gange viser man også BNP pr. indbygger. Så dividerer man det samlede BNP med antallet af mennesker i landet. Når man gør det, får man et gennemsnit. Så man skal huske, at når man ser tallet for BNP pr. indbygger, så kender man ikke de store forskelle, der kan være på rige og fattige i det enkelte land.

Breddegrad

Bredde- og længdegrader er de cirkler, som bruges til at dele jordkloden op. Systemet gælder alle steder i verden. Breddegraderne går fra øst til vest, parallel med Ækvator, som ligger ved 0º. Polerne ligger ved 90º. Der er lige stor afstand mellem alle breddegrader

Man bruger graderne til nøjagtigt at beskrive et steds beliggenhed. Fx ligger København ved 55º nordlig bredde og 12º østlig længde. Mens Melbourne i Australien ligger ved 37º sydlig bredde og 144º østlig længde.

Bæredygtig udvikling

Bæredygtig udvikling betyder, at der ikke forbruges flere ressourcer, end at fremtidige generationer har samme mulighed for at skaffe sig de samme goder, som vi har nu.

Børnedødelighed

Antal børn der dør, inden de bliver 5 år

C

Cirkeldiagram

Et cirkeldiagram er en metode til grafisk at vise en procentfordeling.

Civile rettigheder

Civile rettigheder er individets ret til at bo, hvor det har lyst til, retten til at have et privatliv, retten til religionsfrihed og frihed fra tortur. De civile rettigheder er tæt knyttet til menneskerettighederne. Civile rettigheder bliver nogle gange udtrykt som et tal mellem 1-7, hvor 1 er fuld frihed og 7 en lille grad af frihed. 

CO2

Det kemiske stof, CO2 (også kaldet carbondioxid) er en drivhusgas og samtidig en atmosfærisk luftart. CO2 består at molekyler, som er bygget op af et kul-atom og 2 oxygen-atomer (ilt).

CO2 kommer fra afbrænding af materiale, der indeholder kulstof som fossile brændstoffer og andet organisk materiale. CO2 bliver også dannet ved gæringsprocesser (gær får brød til at hæve ved at gær omdanner sukkerstoffer til CO2) og bliver udåndet af dyr og mennesker. Et menneske udånder cirka 45 liter CO2 - det svarer til 900 gram CO2 pr dag.

CO2 neutral

Når et materiale er CO2 neutralt, betyder det, at materialet ikke danner mere CO2 , når det afbrændes, end hvis det var blevet nedbrudt naturligt. Når fx kornet gror på marken, så bruger det CO2 til at vokse. Det CO2 bliver så lagret i halmen. Når hamlen brændes af,  bliver CO2 frigivet igen. Næste år, når kornet gror på marken, så bliver den samme mængde CO2 optaget af planterne igen. Det vil sige, at det er en lukket proces.

COP 15

COP 15 blev afholdt i København i december 2009. Det var det møde, vi kaldte klimatopmødet. Her havde mange håbet på en fast aftale mellem alle verdens lande. Men så langt nåede man ikke. Der var mange uenigheder. COP står for Conference of Parties. Læs mere under punktet - klimaaftaler.

Cyklon

Cyklon er det samme som en orkan. Orkaner kaldes noget forskelligt i de forskellige verdensdele. I Nordamerika kaldes de for hurricanes, i Sydøstasien hedder de tyfoner og i Afrika kaldes de cykloner. Tropiske orkaner opstår omkring Ækvator, hvis havvandet får en temperatur på mindst 27º C.

D

Dakar-målene

I april 2000 afholdt FN et topmøde om uddannelse i Dakar i Senegal. Uddannelse kom på verdens dagsorden. Deltagere fra 164 lande mødtes og skrev under på Dakar Erklæringen hvor de forpligtigede sig til at sørge for ’Uddannelse for Alle’ inden år 2015. Her er de seks Dakar-mål:
 

 • TILBUD TIL DE YNGSTE.
 • ALLE BØRN I SKOLE.
 • UDDAN UNGE OG VOKSNE.
 • HALVÉR ANALFABETISMEN.
 • PIGER I SKOLE.
 • GOD KVALITET I UNDERVISNINGEN.

Dige

Et dige er en vold eller mur, der bygges for at undgå oversvømmelse. Diger bygges ud mod kyster og langs floder og vandløb, hvor vandstanden ikke er stabil.

Drivhuseffekt

Når solen skinner på jorden, varmes den op. Det sker ved, at jordoverfladen absorbere lyset og omdanner det til varme. Varmen bliver skudt væk fra jorden igen ud mod rummet, men bliver holdt tilbage af skyer og visse luftarter – de såkaldte drivhusgasser. Varmen bliver sendt tilbage mod jorden, og det betyder, at vores atmosfære varmes op.

Den globale opvarmning kaldes for drivhuseffekten, fordi den kan sammenlignes med det, der sker i et almindeligt drivhus i haven. Lys er kortbølget og kan trænge gennem glasset, mens varmestråling er langbølget og ikke kan trænge ud gennem glasset igen. En af de mest kendte drivhusgasser er CO2 (kuldioxid).
 

Drivhusgasser

Fælles navn for de luftarter, der giver drivhus-effekt. Drivhusgasserne opsuger varmestrålingen fra jordens overflade og virker som et isolerende lag. Det betyder, at jo højere koncentrationen af drivhusgasser er i atmosfæren, jo mere isolerer de, og jo varmere bliver der på jorden.

Drivhusgasserne er vanddamp, kuldioxid, metan, freon, lattergas og den ozon, der findes i de lavere luftlag.
Mennesker producerer store mængder af disse luftarter.

E

Eksport

Eksport er de varer, et land sælger til andre lande.

Energimærkning

EU har en tvungen ordning for energimærkning, der gælder for hårde hvidevarer og elpærer. Den viser på en skala fra A til G, hvor effektivt apparatet er. A-mærkede apparater har det laveste energiforbrug inden for den enkelte gruppe. For køleskabe og frysere findes også A+ og A++.

Enzymer

Enzymer er mikroorganismer – de fleste af dem er proteiner. Enzymer findes i alle levende organismer, også i kroppen. Et enzym kan kun én ting. Det er fx et bestemt enzym, der puttes i vaskepulver, for at opløse snavset på tøjet. Et andet eksempel er enzymet lysozym. Det er et enzym, der findes i spyttet i munden og kan dræbe bakterier.

Enzymer sørger for, at det arbejde (biokemiske processer), der foregår i en levende organisme, går hurtigere. Uden enzymerne ville det gå så langsomt, at livet ikke kunne opretholdes.

EU

EU betyder Den europæiske Union. Det er et politisk og økonomisk samarbejde mellem 27 medlemslande. Danmark er medlem af EU.

F

Fattigdomsgrænse

Den generelle fattigdomsgrænse er fastsat af Verdensbanken (se ordbog), den er 1,25 dollars (ca. 8 kr.) om dagen for lande med lave indkomster og 2,15 dollars (ca. 13 kr.) for lande med middelstore indkomster.

FN

FN er en forkortelse for De Forenede Nationer. FN består af 191 selvstændige stater.

FN's vigtigste opgaver er:

 • At bevare fred verden over.
 • At skabe fredelige forhold mellem landene.
 • At forbedre levevilkår for fattige mennesker, bekæmpe sult og sygdomme og afskaffe analfabetisme.
 • At fremme respekten for det enkelte menneskes grundlæggende rettigheder og friheder (menneskerettigheder).
 • At arbejde for økonomisk udvikling og lighed i verden.
 • At arbejde for et bedre miljø.

FN´s 2015 mål

I år 2000 vedtog FN en plan med 8 mål, som skal være opfyldt i år 2015. Målene handler om en værdig og bæredygtig fremtid for hele verdens befolkning. I overskrifter ser målene således ud:

1. Udrydde ekstrem fattigdom og sult.
2. Sikre grundskoleuddannelse til alle.
3. Fremme lighed mellem mænd og kvinder og styrke kvinders rettigheder.
4. Reducere børnedødeligheden med 2/3.
5. Mindske dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder med ¾
6. Standse udbredelsen af Hiv/aids og malaria og andre sygdomme.
7. Sikre miljøvenlig og bæredygtig udvikling
8. Opbygge et globalt partnerskab for udvikling.
 

Forventet levealder

Forventet levealder eller middellevealder er et tal for, hvor mange år et nyfødt barn i gennemsnit kan regne med at blive. Den forventede levealder kan enten beregnes for hele befolkningen, eller den kan opdeles i køn.

Fossile brændstoffer

Kul, olie, tørv og naturgas er eksempler på fossile brændstoffer.

Fossile brændstoffer har ligget i jorden i millioner af år. Fossil betyder opgravet – så fossile brændstoffer betyder opgravede brændstoffer. Fossile brændstoffer bliver dannet ved, at organisk materiale bliver udsat for højt tryk i lang tid.

Fotosyntese

Fotosyntese er grundlaget for livet på jorden. Foto betyder ”lys” og syntese betyder ”at sætte noget sammen”. Et træ vokser hvert år og bliver højere og bredere. Det gør det ved hjælp af fotosyntese.

Alle grønne planter kan skabe fast stof ved at bruge solens energi og nogle helt enkle byggesten, der findes næsten over alt: Vand fra jorden (H2O). Kuldioxid fra luften (CO2). Lys fra solen. Processen ser således ud: Kuldioxid + vand + sollys = rørsukker + ilt. Rørsukker kan omdannes til stivelse, som er det alle planter består af.

G

GINI KOEFFICIENT

Gini Koefficienten kan bruges til at beskrive om ting er fordelt ligeligt.

Den kan vise om indkomsten i et land er ligeligt fordelt i hele befolkningen. I et land, hvor indkomsten er fordelt ligeligt i hele befolkningen, vil Gini koefficienten være 0. I et land, hvor indkomsten er meget ulige fordelt, vil Gini koefficienten være 1.

Det betyder at i et land med en Gini koefficent tæt på 1, vil der typisk være mange fattige og få rige personer.

Global

Ordet global hænger sammen med ordet globus – det betyder ”hele verden”. Med et langt ord kunne man sige verdensomspændende. Når man taler om, at de store spørgsmål om klimaet skal løses globalt, så betyder det, at alle lande i verden skal være med til løsningen.

Global opvarmning

Betyder at temperaturen i gennemsnit stiger på hele jordkloden.

Globalisering

Globalisering er en betegnelsen for den kulturelle og økonomiske udveksling, der sker mellem forskellige verdensdele.

H

HDI

HDI står for Human Development Indeks som betyder Indeks for menneskelig udvikling.

HDI udregnes for hvert enkelt land og vises på en skala på 0-1, hvor 1 er det bedste. For at beregne et lands HDI kigger man på følgende ting i landet:

 • forventet levealder
 • uddannelses niveau
 • antallet af analfabeter
 • økonomi.

Hektar

Er en måleenhed og forkortes ha. En hektar er 100 x 100 meter stor, det vil sige 10.000 m2 eller 0,01 km2. Der går 100 ha på en km2

HIV/AIDS

HIV betyder Human immundefekt virus - det er en virus, som kan medføre, at man får AIDS. AIDS betyder Acquired Immuno Deficiency Syndrome (Oversat til dansk bliver det til Erhvervet Immun Defekt Syndrom).

Man får AIDS fordi HIV-virus har ødelagt kroppens imumforsvar. I den vestlige verden kan man leve længe og godt med HIV, hvis man får den rette medicin. Men i andre dele af verden vil HIV hurtigt udvikle sig til AIDS, og mange mennesker dør af sygdommen, fordi de ikke får den rigtige behandling.

Human Poverty Index - HPI<br />

Human Poverty Index (HPI) er en måde at måle fattigdom på.

Der findes to forskellige indeks, et for udviklingslande (HPI-1) og et for høj-indkomst lande (HPI-2).

HPI-1 er beregnet ud fra 3 faktorer som er; 1) chancen for at bliver over 40 år gammel, 2) antal af analfabeter (se ordbog) blandt voksne og 3) adgangen til rent vand og gode toiletforhold.

HPI-2 er beregnet ud fra 4 faktorer som er; 1) chance for at blive over 60 år gammel, 2) voksne der kun kan læse og skrive meget lidt 3) andel af befolkningen der lever under fattigdomsgrænsen (se ordbog) og 4) andelen af langtidsledige (over 12 måneder).

Indekset har værdier fra 0-100, hvor 0 repræsentere ingen fattigdom og 100 repræsenterer ekstrem fattigdom.
 

I

Import

Import er de varer, et land køber i et andet land.

Indlandsisen

Indlandsis er en iskappe (eller gletsjerkappe) som dækker et landområde, der er større end 50.000 km2. I vore dage der kun 2 steder, der er indlandsis – Grønland og Antarktis. Det er Antarktis, der er størst.

Indlandsisen i Grønland blev dannet for cirka 2-3 millioner år siden. Indlandsisen dækker cirka 80 % af Grønlands areal. Isen udgør næsten halvdelen af alt ferskvand på den nordlige halvkugle.

K

Kalorier

Kalorier bruges til at beskrive, hvor meget energi der er i vores mad. Kalorier opgives ofte i kcal, som står for kilokalorier (1 kcal=1000 kalorier)

Klimaaftaler

I 1992 holdt FN et møde om udvikling og miljø i Brasilien. Mødet sluttede med at sætte et mål. Det handlede om at holde mængden af drivhusgasser i atmosfæren så lavt, så man undgik farlige påvirkninger af klimaet.

Hvert år skulle man holde et nyt møde. Og på et tidspunkt skulle man så lave en mere fast aftale. Møderne blev kaldt COP (Conference of Parties).

COP 3 blev holdt i Kyoto i Japan i 1997. Her vedtog man, at nogle rige lande skulle reducere deres drivhusgasser inden år 2012.

Klimaforandringer

De forandringer i klimaet, som har noget med den globale opvarmning at gøre. Et eksempel kan være, når gletsjerne smelter. Så kommer der først nogle oversvømmelser. Men senere, når gletsjerne er væk, kommer der ikke hvert år smeltevand fra bjergene. Det betyder, at nogle områder bliver ramt af tørke.

Korruption

Korruption betyder, at en person blander sine personlige interesser med sit arbejde. Det kan eksempelvis være i form af bestikkelse (ex. hvor man giver eller modtager penge eller gaver for at opnå noget bestemt) eller afpresning (ex. hvor man giver eller modtager penge, for at nogen skal holde oplysninger tilbage)

Korruptions indeks

Korruptions indeks er et mål for, hvor meget korruption der er i et land.

En værdi på 1 betyder “meget stor korruption”, mens en værdig på 10 betyder “meget lille korruption”.

I korruptions indekset ses der kun på korruption i den offentlige sektor (altså det der har med staten at gøre). Men der findes naturligvis også korruption i andre dele af samfundet.
 

Krill

Krill er rejelignende små krebsdyr, der findes i alle verdenshave. Krill er det norske ord for hvalføde og er blandt andet noget af blåhvalens vigtigeste føde. En krill vejer op til 2 gram, og en blåhval kan spise op til 3,5 ton krill om dagen.

k

kWh

Betyder kilo watt timer. K står for kilo. W er en forkortelse for watt, der er en måleenhed for effekten. H er en forkortelse for Hour, det engelske ord for time. Alle el apparater er mærket med effekt i watt. Ved at dividere med 1000 og gange med den tid apparatet bruges i timer, får du elforbruget i kWh. Hvis du har en 60 watts pære der er tændt i et døgn bruger den: (60 watt x 24 timer/1000)=1,44 kWh i den tid den er tændt.                                

L

Længdegrad

Længde- og breddegrader er de cirkler, som bruges til at dele jordkloden op. Systemet bruges over hele verden. Længdegraderne går fra nord til syd, og passerer gennem polerne. Længdegrader har en meridian, der er 0º. Den passerer gennem Greenwich i England.  

Man bruger graderne til nøjagtigt at beskrive et steds beliggenhed. Fx ligger København ved 55º nordlig bredde og 12º østlig længde. Mens Melbourne i Australien ligger ved 37º sydlig bredde og 144º østlig længde.

M

Menneskerettigheder

"Verdenserklæringen om menneskerettigheder" blev vedtaget i FN i 1948. Den beskriver rettigheder og friheder, som gælder alle mennesker.

Mikroorganismer

En mikroorganisme er en organisme, der er så lille, at den kun kan ses i et mikroskop. Det kan fx være bakterier eller enzymer.

Mødredødelighed

Det antal kvinder der dør under graviditet og fødsel. Eller i perioden efter, fordi fødslen har været besværlig, og de ikke kan få lægehjælp..

N

Naturressourcer

Naturressourcer er de ting, man kan finde i naturen. Det kan være olie, kul, vand og metaller, der kan bruges i industrien. Men det kan også være ting, der er smukke at kigge på som bjerge eller en skov.

Sol og luft er eksempler på vedvarende naturressourcer. Kul og olie er eksempler på ikke-vedvarende naturressourcer.

NGO

Non Governmental Organisation (ikke statslig organisation). NGO er en engelsk betegnelse for en organisation, der ikke er styret af staten. Det kan eksempelvis være en hjælpeorganisation (ex. IBIS) eller en miljøorganisation (ex. WWF)

O

Oase

En oase er et frugtbart område midt i en ørken.

Orkan

En orkan er en kraftig tropisk storm, der blæser med over 120 km/timen. Tropiske orkaner optræder ikke i Danmark, men det sker, at der optræder storme med orkanstyrke.

OZON

En luftart, der består af tre iltatomer og skrives O3. Ozon dannes og nedbrydes overalt i atmosfæren.

Det vi normalt forstår ved ozonlaget, findes i stratosfære 20 - 50 km  over jorden. Her er mængden af ozon størst. Ozonlaget fungerer som jordens solbriller, der beskytter mennesker, planter og dyr mod solens farlige ultraviolette stråler.

P

Polarhavet

Polarhavet er det område af hav og is, som ligger rundt omkring Nordpolen. Man regner med, at området er på cirka 14 millioner km2. De lande, der grænser op til Polarhavet er Canada, Danmark/Grønland, Norge, Rusland og USA. Til selve polarområdet regner man også Sverige, Island og Finland. De 8 lande er medlemmer af en organisation, der hedder Arktisk Råd.

Protein

Protein er et af de tre makro næringsstoffer som din mad betår af (fedt, kulhydrater og protein). Protein er en vigtig del af alle levende celler. Protein gør blandt andet, at din krop kan vokse, og at den kan reparere sig selv (for eksempel lave sår). Der findes mere en 50.000 forskellige proteiner i din krop.

R

Rafinaderi

Et raffinaderi er et anlæg, der forarbejder nogle råvarer. Det sker ved kemiske og fysiske processer. Når en råvare er blevet forarbejdet, er den et produkt, der kan bruges.

Fx er olie en råvare, der pumpes op af undergrunden. Men den skal bearbejdes (raffineres), før den kan bruges i maskiner, biler osv. Det samme gælder sukker. Her bruger man sukkerrør som råvare.

Råvarer

En råvare er noget, som findes i naturen og som bruges af mennesker. Det kan være grøntsager, bær, korn, som dyrkes i jorden. Eller det kan være olie og mineraler fra undergrunden.

Ressourcer

En ressource er noget man har – en slags forråd. Et menneskes ressourcer kan fx være kræfter eller gode ideer. Naturens ressourcer kan være vand, olie i undergrunden, mineraler, frugtbar jord.

S

Solen

Solen er en stjerne. Der findes milliarder som den i universet. Alligevel er den noget særligt for os, for uden Solen ville livet ikke eksistere på Jorden.

Solen er centrum i solsystemet. Uden Solen ville planterne ikke kunne gro og dyrene ikke leve. Solen driver havstrømme, vejret og klimaet her på Jorden, så uden Solen ville Jorden se helt anderledes ud.

Udover Jorden kredser 7 andre planeter om Solen. Også et utal af kometer og asteroider kredser om Solen.

Spædbørnedødelighed

Det antal spædbørn som dør inden de fylder 1 år.

Søjlediagram

Et søjlediagram eller et stolpediagram er et diagram, hvor man gennem højden på søjlerne kan vise det, man har undersøgt. Det kunne fx være hvor meget det regnede i årets 12 måneder i Danmark.

T

Tidevandsbølge

Tidevand er den regelmæssige stigning i havets overflade, som sker hver dag. Stigende tidevand kaldes FLOD og faldende tidevand kaldes EBBE. Det er især månens tyngdefelt, der er årsagen. Tyngdefelter kaldes også tidevandskræfter. Ved fuldmåne og nymåne kan der komme en særlig kraftig flod, som kaldes en springflod. Hvis der samtidig er kraftig vind, bliver floden endnu stærkere og kaldes en stormflod. Nogen kalder en springflod for en tidevandsbølge.

Ton

1 ton  = 1000 kg

U

Udviklingsbistand

Udviklingsbistand er støtte, der gives fra de rige lande til de fattige lande.
Det er Folketinget, der beslutter, hvor mange penge Danmark skal give i bistand.

Danida er den del af det danske udenrigsministerium, der arbejder med ulandsbistanden. Det er dem, der beslutter, hvordan pengene bliver fordelt.

Underernæring

Underernæring betyder, at man indtager mindre næringsstoffer end kroppen har behov for. Næringsstoffer er alt det, kroppen har brug for, for at vokse og fungere. Det er blandt andet vitaminer, mineraler, proteiner, fedt og kulhydrater. Hvis man får for lidt næringsstoffer, begynder kroppen at bruge af dens egne muskler og fedt for at overleve. Det betyder, at kroppen nedbrydes, og man bliver mere modtagelig over for sygdomme. 

V

Velfærd

Velfærd er en række af goder som et samfund tilbyder befolkningen. Det kan for eksempel være gratis uddannelse, børnepasning, gratis læge og hospitalsbesøg. Hvis et samfund har mange af disse goder kaldes det et velfærdssamfund.

Verdensbanken

Verdensbanken er en international organisation. Da den blev dannet var det for at skaffe penge til at genopbygge lande efter ødelæggelserne efter 2. Verdenskrig.

I dag er Verdensbankens opgave at bekæmpe fattigdom ved at hjælpe udviklingslande. Det gør banken gennem de peng,e medlemslandene betaler. Verdensbanken har 187 medlemslande, hvor Danmark er et af dem.

Æ

Ækvator

Den breddekreds på Jorden, som ligger midt mellem Nordpolen og Sydpolen. Den deler Jorden i en nordlig og en sydlig halvkugle. Når man inddeler Jorden i breddegrader er Ækvator 0 grader.

Der er cirka 40.000 km rundt om Ækvator.

Ø

Økologisk fodaftryk

Økologisk fodaftryk forkortes ØF. ØF viser det gennemsnitlige forbrug af naturressourcer i hvert enkelt land. Det måles i forhold til det areal - målt i hektar, der skal bruges, hvis jorden skal kunne forny sine ressourcer. ØF vises som et antal jordkloder.

Hvis alle mennesker i verden havde lige så stort et forbrug, som vi har i Danmark, så skulle der bruges 4 jordkloder for at kunne forny de ressourcer, der bruges.

Man får antallet af jordkloder på følgende måde:

Man skal bruge to tal. Tallet for ØF, som man kan finde i JORDEN RUNDT/LANDEFAKTA. For Danmark er tallet 7,2. Og tallet for det areal, som man regner med, hvert menneske skal have rådighed over. Det tal er 1,8.

Regnestykket hedder så 7,2 : 1,8 = 4 - og det er altså 4 jordkloder.

Klimahistorier : Indonesien
Læs mere

Borneos regnskov svinder ind

Hans kongelige højhed Prinsgemalen, er præsident for WWF Verdensnaturfonden. Han har besøgt Borneo. Han har med egne øjne set, hvordan den store produktion af palmeolie ødelægger øens ældgamle regnskov.

Læs mere

Ruthie – historien om en orangutang

I slutningen af 2007 ankom en lille orangutang til Nyaru Menteng. Hun var cirka 1½ år og vejede 7 kg. Hun fik navnet Ruthie. Hendes mor var blevet dræbt, og hun selv havde været kæledyr hos nogle mennesker, som havde behandlet hende dårligt. Hun havde fysiske og psykiske skader og var meget urolig og utryg.  

Læs mere

Det røde skovmenneske er truet

Orangutang betyder skovmenneske. Det er ikke så mærkeligt, at den røde abe har fået det navn. For en orangutang deler 97,8 % af sine gener med os mennesker. Her kan du læse om abernes levevis, om regnskoven og om dem som prøver at redde både dyr og regnskov fra at blive udryddet. 
 
Læs mere

Redningsplan for orangutanger

Måske synes du, det lyder lidt skørt, at en orangutang kan gå i børnehave og skole. Men det er faktisk en del af den plan, der skal redde en unge, der ikke har en mor. En orangutangunge kan ikke klare sig alene de første år. Den skal lære at klatre, bygge reder og finde føde.